Høring: Forbud mot juice og e-sigaretter

Helse- og omsorgsdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven, tsl.).

Forslaget gjelder først og fremst strengere regulering av elektroniske sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere (e-sigaretter mv.), i form av forbud mot karakteristisk aroma og krav om standardisert innpakning. Med karakteristisk aroma menes en klart merkbar lukt eller smak av annet enn tobakk. I høringen av forslaget ble begrepet «karakteristisk smak» benyttet. Begge begreper er ment å dekke det samme, og både begrepene aroma og smak vil benyttes i denne proposisjonen, alt etter hva som passer best.

Mine spørsmål

. . alt etter hva som passer best. ?
. . en klart merkbar smak. ?
. . karakteristisk smak. ?
. . karakteristisk aroma. ?
. . smak av annet enn tobakk. ?

 

Departementet foreslår et forbud mot e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere med karakteristisk aroma samt separate beholdere med smakstilsetning ment for e-sigaretter. Forslaget er basert på lignende regulering i Finland og Danmark og er omtalt i kapittel 4. som sier:
«Det er et mål i tobakkspolitikken å hindre at unge starter å bruke e-sigaretter.»

Ifølge Folkehelseinstituttet er aromatilsetninger en av flere faktorer som øker interessen for bruk av e-sigaretter blant unge, men også blant voksne tidligere røykere.

Folkehelseinstituttet fant under forskningsgjennomgangen ikke grunnlag for å konkludere hvorvidt aroma har betydning for bruken blant voksne.

Mine kommentarer:
Det er allerede 18 års aldersgrense på dampere i Norge.
Det er da logisk at vi som er «tidligere røykere» foretrekker en annen smak enn den sure tobakken. Det viktigste er jo at vi ikke lenger røyker.

Danmark har idag en strengere lovregulering enn den EU har tatt høyde for med TPD.
Det er ikke tillatt å kjøpe eller å selge juice eller aroma med annet enn tobakksmak selv om ingen kan definere «tobakksmak.»
De forsøker nå å få igjennom et forbud på mentolsmaker fordi mange dampere tester mentolkrystaller. Flere dampere klager over smerter i mageregionen som kommer etter damping med slike.
Om forbudet mot mentol vil hindre ampere å tilsette krystaller er heller tvilsomt, men danske myndigheter er like naive som våre. De tror fortsatt at et forbud vil stanse bruken.

 

I kapittel 6 foreslås det at røykeforbudenes saklige virkeområde klargjøres, i lys av at det har kommet mange nye produkttyper på markedet.

Mine spørsmål:
Hvilke nye produkter har kommet på markedet de siste ti år?
Disposables var de første jeg begynte med. Den så ur som en forvokst sigarett med et filter i den ene enden og et lys i den andre.
Så kom den mindre typen som også hadde form som en sigarett, men med utbyttbar beholder. Den vi idag kaller POD.
I tillegg til den damperen de fleste kjenner; batteri med tank og utbyttbar coil er jo variantene samlet.
Det er nytt for meg om det er noe nyere enn dette.

 

I kapittel 7 foreslås en presisering av forbudet mot synlig oppstilling av tobakksvarer, for å tydeliggjøre at unntaket fra dette forbudet kun omfatter fysiske spesialforretninger.

Kapittel 7.1 sier: Nettbutikker som selger tobakksvarer, -surrogater og -utstyr omfattes følgelig ikke av unntakene for spesialforretninger, selv om det aktuelle nettstedet utelukkende selger slike varer. Avbildning av varene vil derfor omfattes av reklameforbudet i tsl. § 22, jf. Ot.prp. nr. 18 (2008–2009) kapittel 3.1.2.
Departementet vil påpeke at også utenlandske nettsider som retter salget av tobakksvarer mv. mot norske forbrukere, vil være omfattet av det norske reklameforbudet.
Videre: Departementet foreslår at definisjonen av spesialforretning i tsl. § 2 ellevte ledd presiseres, slik at det tydelig fremgår at det med spesialforretning menes «fysisk utsalgssted» som hovedsakelig selger tobakksvarer, tobakkssurrogater eller tobakksutstyr.

Mine spørsmål:
Jeg er trolig tungnem siden jeg ikke skjønner alt det der.
Er det tillatt med en nettbutikk?
Er ikke en nettbutikk en spesialforretning?

Danske nettbutikker har lagt inn en kode, slik at du som kunde må klikke på en godkjennelse før du får se bildet av det du kjøper.

 

Forslagene nevnt over var på høring sommeren 2021 sammen med en rekke andre forslag til endringer i tobakksskadeloven. Departementet viser til ny nasjonal tobakksstrategi i Meld. St. 15 (2022–2023) Folkehelsemeldinga, Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar, og vil i oppfølgingen av strategien vurdere hvordan øvrige forslag eventuelt skal følges opp.

I tillegg til ovennevnte forslag, foreslås det i kapittel 8 enkelte språklige endringer i tobakksskadeloven som følge av forventet gjennomføring av EUs tobakksdirektiv 2014/40/EU (tobakksdirektivet) samt enkelte tekniske endringer for bedre sammenheng i regelverket.

I kapittel 9 omtales forholdet til EØS- og WTO-retten.

Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene er omtalt i kapittel 10, og merknader til bestemmelsene er inntatt i kapittel 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du en mening om dette?

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: